W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, przystępujemy do realizacji Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

          Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.
   • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
   • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
   • Egoizmu przejawiającego się:
    • brakiem empatii.
    • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
     • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
     • poczuciem winy,
     • autoagresją.
     • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
      • postawą roszczeniową,
      • agresją.
      • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
       • strachem, lękliwością, zagubieniem.
       • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
       • Promocja Kampanii w formie plakatów,
       • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2016 na stronie internetowej szkoły
       • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
       • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
       • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://www.trzezwyumysl.pl/2016/

                                                                                               Artykuł opracowała, w oparciu o materiały 

                                                                                                            dostępne w ramach Kampanii,

                                                                                                      Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii                                          „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016                                                                                           w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2016r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2016r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

Kwiecień 2016r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursu plastyczno-literackiego „Czym jest dobra opieka?”

Kwiecień/maj 2016r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2016r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

 • Promocja zdrowych produktów i zachowań, ostrzeganie przed papierosami i alkoholem, wskazanie osób pomocnych przy rozwiązywaniu problemów – kl. I – III SP,
 • Nauka dokonywania dobrych, prozdrowotnych wyborów wolnych od alkoholu i innych używek – kl. IV – VI SP,
 • Nauka rozwiązywania problemów, w tym związanych z alkoholem, znaczenie relacji rówieśniczych – kl. I – III G.

9-13 maj 2016r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego              w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 10 czerwca 1016r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2016r.

8.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2016r.

9.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2016r.

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

NOC Z MITOLOGIĄ GRECKĄ W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

Po  raz piąty  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu zorganizowała z piątku na sobotę 15/16 kwietnia 2016 roku całonocną imprezę: „NOC Z MITOLOGIĄ GRECKĄ”. Jak co roku inwencją  twórczą i zaangażowaniem wykazał się pisarz książek dla młodego pokolenia- Dariusz Rekosz, który zaplanował i poprowadził te niezwykle atrakcyjne i oryginalne zajęcia. Całonocną opiekę nad uczestnikami sprawowały: bibliotekarz Jolanta Jakubczyk, nauczyciele: Barbara Pawińska i Aneta Bednarz. W nocnych „manewrach” bibliotecznych uczestniczyło 25 uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej nr 2  w Siewierzu.    12 godzin obfitowało w liczne konkursy wymagające wiedzy mitologicznej, sprawności fizycznej, logicznego myślenia i wyobraźni plastycznej. Uczniowie rywalizowali indywidualnie i zespołowo, w pomieszczeniach biblioteki oraz w najbliższej okolicy.        Wśród 11 konkurencji  najwięcej emocji wzbudziły zadania na czas: Nić Ariadny, Moja grecka wizytówka oraz tłumaczenie fragmentu Mitologii z języka greckiego na język polski. Ostatnia atrakcja- Wyprawa po Złote Runo- wymagała od uczestników dokładności i skupienia, ponieważ była to, zdobywająca coraz większą popularność, gra terenowa- QUEST, łącząca kreatywność z rozwiązywaniem zagadek logicznych. Zmagania uczniów zostały urozmaicone mini dyskoteką w rytm popularnych przebojów oraz wspólnym posiłkiem. Nocny „maraton” mitologiczny wszyscy uczestnicy zakończyli w objęciach Morfeusza, choć niektórych sen zmorzył dopiero o godzinie 5.00.                                                                                                                                             Zwycięzcy konkurencji indywidualnych otrzymali książki Dariusza Rekosza od samego autora. Każdy uczestnik NOCY Z MITOLOGIĄ GRECKĄ wrócił do domu z pamiątkowym dyplomem oraz słodkim upominkiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         JolantaJakubczyk- MGBP

Barbara Pawińska, Aneta Bednarz- SP nr 2 Siewierz

 

Podsumowanie projektu "MALI uczniowie idą do szkoły"

Z ostatnim dniem marca kończy się w naszej szkole projekt "MALI uczniowie idą do szkoły". Projekt ten był objęty patronatem przez organizację UNICEF. W tym roku uczniowie mieli za zadanie stworzyć swoją własną książeczkę. Mogła to być pozycja edukacyjna, kolorowanka, tomik wierszy, komiks lub powieść. Dochód uzyskany z dzieł naszych uczniów pomoże wybudować nowe szkoły w jednym z najbiedniejszych krajów Afryki i świata - w Mali.

Bardzo dziękuję uczniom za zaangażowanie oraz czas poświęcony tworzeniu książeczek. Wykazali się dużą pomysłowością, talentami plastycznymi, a przede wszystkim olbrzymim sercem i chęcią pomocy innym ludziom. Czekamy na na następne projekty UNICEF, które pomogą kolejnym dzieciom.

 

opiekun projektu - Justyna Chudy

 

kolorowanka

 

 

 

6 kredek

 

c

 

 

Siewierski Jarmark Wielkanocny

W sobotę 19 marca na rynku naszego miasta, odbył się pierwszy  Siewierski Jarmark Wielkanocny. Zamysłem tego kiermaszu było nawiązanie do bogatych tradycji handlowych, jarmarcznych i rzemieślniczych, z których przez dziesiątki lat szczyciło się nasze miasto.

Do tegoż przedsięwzięcia przyłączyło się wiele organizacji działających na naszym terenie. Sukces jarmarku zasługujemy także placówką szkolnym z naszej gminy, które przygotowały zachwycające prace plastyczne o tematyce wielkanocnej, które prezentowały na przygotowanych wcześniej stoiskach. Nasza szkoła również miała przyjemność pokazać wiele pomysłowych prac plastycznych naszych uczniów.

Miło było nam zobaczyć swoje prace wyeksponowane na tak ciekawym wydarzeniu jakim był tegoroczny, pierwszy Siewierski Jarmark Wielkanocny.

Opracowała: Beata Pieprzyk

Prace z naszej szkoły, które mogliśmy oglądać podczas Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego:

 

wiosna napis1

Powitanie wiosny

22 marca, jak co roku, witaliśmy w naszej szkole najpiękniejszą porę roku - wiosnę. Uczniowie kl. II i III zaprezentowali piękny, kolorowy montaż słowno-muzyczny, w którym pożegnali zimę i wprowadzili na szkolny korytarz i w nasze serca zieloną wiosnę. W trakcie inscenizacji na scenie pojawiły zwierzęta zwiastujące wiosnę: bocian, miś, zajączki i motylki. Tematykę wiosenną miały również krótkie bajeczki, wyświetlone na przenośnym ekranie, do których dzieci zaprezentowały krótkie scenki. Tradycyjnie klasa II przygotowała słomiane marzanny, których niestety nie mogliśmy spalić, ze względu na deszczową pogodę. Mamy nadzieję, że powtarzane wielokrotnie wezwania wiosny się spełnią i na naszych podwórkach wkrótce zawita wiosna.

Opracowała: Barbara Pawińska

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii zdjęciowej:

Sztuka dekorowania potraw

    W czasie zajęć kółka kulinarnego odbyły się zajęcia otwarte prowadzone przez panią Elżbietę Bijak i panią Justynę Chudy. Zajęcia poświęcone były sztuce dekorowania potraw.

    Na początku zajęć uczestnicy przygotowali sałatkę, a następnie obejrzeli prezentację multimedialną oraz pokaz praktyczny, który przedstawiły panie prowadzące zajęcia. Każdy uczeń ozdabiał salaterkę lub talerz z sałatką wg własnego pomysłu. Uczestnicy wykorzystywali specjalne strugaczki, nożyki, łyżkę paryską oraz wykrawacze.

   Dodatkowym zadaniem, w którym uczniowie mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością, było ozdabianie ugotowanego na twardo jajka.

      Uczestnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem i mnóstwem pomysłów, a zajęcia przebiegły w miłej atmosferze.

 

 

Elżbieta Bijak,

Justyna Chudy

 

P1040792

 

P1040790

P1040794

P1040789 

P1040781

P1040771

DSC00956

 

 

 

 

valentines-day-flowers

DZIEŃ KOBIET

Marzec to miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń, jednym z nich był Dzień Kobiet, corocznie obchodzony 8 marca.

Z tej okazji, uczniowie klasy IV pod kierunkiem Pani Beaty Pieprzyk i Pana Pawła Korusiewicza, przygotowali krótką, humorystyczną inscenizację. Chłopcy w zabawny sposób złożyli życzenia wszystkim kobietom, zarówno tym małym, jak i tym większym. Cała społeczność szkolna świetnie bawiła się w rytmie znanych i lubianych piosenek o płci pięknej odtańczonych przez naszych dzielnych czwartoklasistów. Ponadto mogliśmy zobaczyć multimedialną prezentację zdjęciową przedstawiającą nasze dziewczęta w różnych ujęciach fotograficznych.

Tegoroczne święto pań minęło w radosnym nastroju, który pozostał z nami już do końca dnia. Zatem Drogie Panie, z tego miejsca, jeszcze raz życzymy Wam wszystkiego dobrego, dalej czyńcie ten świat piękniejszym i lepszym.

Organizatorzy: Beata Pieprzyk, Paweł Korusiewicz

Szkolny konkurs plastyczny

,,Ćwiczyć każdy może każdy przedszkolak i uczeń Ci to powie”

ruch

W naszej szkole ogłoszony został konkurs plastyczny, którego celem była popularyzacja w środowisku szkolnym aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego i higienicznego trybu życia.

W konkursie wzięli udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I-VI. Komisja konkursowa w składzie: mgr Joanna Żołądź, mgr Beata Pieprzyk , mgr Magdalena Drezler oraz organizator konkursu mgr Izabela Szczepańczyk biorąc pod uwagę interpretację tematu konkursu, wkład pracy ucznia, inwencję twórczą i estetykę przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Grupa Przedszkolna

I miejsce – Anna i Piotr Gębala

II miejsce – Angelika Duda

III miejsce – Amelia Dębowiec

Wyróżnienie- Jan Śliż

Grupa I-VI

I miejsce – Natalia Peterek

II miejsce – Nadia Szatan

III miejsce – Tomasz Ryszka

Wyróżnienie – Śliż Maciej, Mateusz Popek, Małgorzata Dębowiec

Opracowała: Izabela Szczepańczyk

XXIII FINAŁ MIEJSKO - GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

kura Karen

11 lutego 2016 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu odbył się XXIII Finał Miejsko – Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Do  konkursu zostało zgłoszonych aż 20 uczestników ze szkół podstawowych              i gimnazjów z terenu gminy Siewierz, w tym dwoje uczniów z naszej szkoły, a byli nimi: Karen Gibałka i Patryk Rzepkowski.
Po wysłuchaniu prezentacji jury w składzie: Damian Dawczyński, Agnieszka Zaręba – Furgol, Jadwiga Kubiczek, Magdalena Szlachta i Jan Bańka przyznało III miejsce reprezentantce naszej placówki – Karen Gibałce, uczennicy klasy III, która nagrodzona została w kategorii klas 0 – III.

Karen deklamowała humorystyczny wiersz Marcina Przewoźniaka pt. „Kura w górach”, wystąpiła w pięknym przebraniu owej kury oraz miała ze sobą niezbędny rekwizyt sceniczny – jajko z pozdrowieniami z gór.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowała: Beata Pieprzyk

,,Karnawałowy bal w SP nr 2 ”

 

Dnia 29 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla przedszkolaków oraz uczniów klas I - III. Bal przebiegał w animacji ,, W bajkowym królestwie”. Wszyscy uczestnicy imprezy byli przebrani w różne ciekawe i barwne stroje karnawałowe. Na bal przybyli królowie, królewny, księżniczki, rycerze, giermkowie, muszkieterowie, wróżki, piraci i wiele innych zagadkowych postaci. Zabawę prowadziły dwa zabawne ,,Elfy”, które organizowały wiele pomysłowych i radosnych zabaw, okrzyków, tańców i korowodów. Nasze zaangażowanie wzmacniały ciekawe konkursy m. in. wybór króla i królowej balu. Najciekawsi obserwatorzy naszych umiejętności tanecznych to nasi Rodzice. Wystrój sali, nastrojowa gra świateł i stroje uczestników imprezy stworzyły niezapomniany bajkowy bal. Zabawę karnawałową zakończył słodki poczęstunek sfinansowany i przygotowany przez rodziców.

Wszyscy uczestnicy wracali do domu zmęczeni, ale w wyśmienitych nastrojach i z marzeniami o kolejnym balu.

Organizator: Elżbieta Bijak

Dzień Babci i Dziadka

babcia i dziadekBabcia i dziadek to dla wnucząt jedne z najważniejszych osób na świecie. Swoje święto, corocznie obchodzą 21 i 22 stycznia. Tego roku, uczniowie klas I – III zaprosili swoich dziadków w progi naszej szkoły właśnie 22 stycznia.

Przemiłych gości przywitała Pani Dyrektor składając Im najlepsze życzenia. Tegoż wieczoru wnuczęta miały okazję zaprezentować swoim najbliższym umiejętności recytatorskie oraz taneczno – wokalne. Dziadkowie otrzymali od swoich wnucząt własnoręcznie przygotowane podarki, które dzieci specjalnie dla nich wykonały na zajęciach lekcyjnych. Były to między innymi laurki z życzeniami, dekoracyjne buteleczki, a nawet domowa sól do kąpieli. Po pełnych wzruszeń życzeniach i podziękowaniach dziadkowie wraz ze swoimi pociechami przystąpili do wspólnego biesiadowania. Czas umiliła kawa i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszyscy zaproszeni goście wraz ze swoimi wnukami mieli przyjemność wykonać sobie pamiątkową fotografię, którą Rada Rodziców podaruje jako jeszcze jeden miły upominek.

Każdej Babci i każdemu Dziadziusiowi jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia i już zapraszamy na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Do obejrzenia relacji fotograficznej zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Opracowała: Beata Pieprzyk

Turniej gier logicznych

Kolejny turniej gier logicznych dla uczniów klas IV - VI już za nami. Tym razem uczestnicy rywalizowali ze sobą grając w Rummikub. W pierwszej turze turnieju, która odbyła się w grudniu 2015r, wzięło udział 20 uczniów. Druga i trzecia runda odbyła się już w styczniu. Do drugiej tury przeszło ośmiu najlepszych uczestników, zaś do ścisłego finału awansowało czterech chłopców.

Poziom potyczki finałowej był bardzo wyrównany, zaś ostateczne rezultaty prezentują się następująco:

I miejsce – Mateusz Maliszewski

II miejsce – Daniel Lubiński

III miejsce – Mikołaj Góral

IV miejsce – Daniel Oleszczuk

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział, zaś najlepszym graczom składam szczere gratulacje!

Organizator: Justyna Chudy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

wosp 375W drugą niedzielę stycznia bieżącego roku, już po raz 24 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w czasie której zbierane były środki na wyposażenie oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej ludzi w podeszłym wieku. 

Jak co roku, Gmina Siewierz przyłączyła się do akcji Jurka Owsiaka. Siewierscy wolontariusze nie musieli namawiać mieszkańców naszego miasta do tego, aby wspierali zbiórkę pieniędzy, gdyż oni sami chętnie wrzucali pieniążki do puszek i brali udział w licznych konkursach i licytacjach, które miały miejsce na siewierskim rynku.

Nasi uczniowie, już po raz kolejny, mieli przyjemność zagrzewać do zbiórki swoim występem artystycznym. Tym razem naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III, którzy zaprezentowali układ taneczno – wokalny do utworów: „Gore gwiazda” Brathanków i „Jeden dzień” Czerwonych gitar oraz uczniowie klas V i VI, którzy wspólnie z Zespołem Szkół w Brudzowicach odśpiewali piosenkę zespołu De Mono „Asfaltowe łąki” i zespołu Video „Ktoś nowy”. Zachwytów i braw nie było końca.

Bardzo cieszymy się, że tegoroczna akcja pozwoliła uzbierać kwotę, która przekroczyła sumę zebraną w naszym mieście w ubiegłym roku. Ta kwota to ponad 28 500 złotych.

Opracowała: Beata Pieprzyk

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.

stroik z dzwonkami

Szkolny konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową

W grudniu przedszkolaki oraz uczniowie klas 1 – 6 wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy 1 – 3, oraz klasy 4 – 6. Wszystkie zgłoszone kartki zostały umieszczone na wystawie szkolnej, która zdobiła nasz korytarz przez cały okres przedświąteczny. Jury konkursowe, w składzie: mgr Aneta Tyburkiewicz, mgr Joanna Żołądź, mgr Aneta Bednarz, mgr Barbara Pawińska oraz organizator konkursu mgr Beata Pieprzyk, miało bardzo trudny wybór, gdyż nasi uczniowie wykonali wiele ciekawych prac, które zachwyciły talentem plastycznym, pomysłowością, estetyką wykonania pracy oraz kreatywnością.

Nagrodzeni odebrali swoje nagrody na szkolnym spotkaniu wigilijnym.

Oto laureaci konkursu w kategorii:

Przedszkola:

1 miejsce – Maria Przemyk, grupa młodsza

2 miejsce – Katarzyna Skrzypiec, grupa starsza

3 miejsce – Filip Majcher, grupa starsza

Wyróżnieni zostali: Aleksander Chabiński, Maja Suchecka, Klaudia Cembala, Natalia Piątek, Emilia Majewska, Oskar Pniak

Klasy 1 – 3:

1 miejsce – Karen Gibałka, klasa 3

2 miejsce – Julia Bujna, klasa 1

3 miejsce – Natalia Peterek, klasa 1

Wyróżnieni zostali: Tomasz Ryszka, Borys Czapla, Natalia Grzyb, Amelia Pikoń

Klasy 4 – 6:

1 miejsce – Anna Nowakowska, klasa 5

2 miejsce – Mikołaj Góral, klasa 4

3 miejsce – Zuzanna Rychter, klasa 5

Wyróżniony został: Daniel Lubiński

Opracowała: Beata Pieprzyk

Spotkanie wigilijne

stroikRozśpiewana cała szkoła, po Jasełkach, z przytupem szykowała się na następny dzień, kiedy to miała miejsce uroczysta wigilia szkolna. Na początek pani Aneta Tyburkiewicz złożyła całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne i noworoczne oraz zaprosiła do poczęstunku w postaci ciast domowego wypieku, o który zadbali rodzice. Pod koniec kolacji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów szkolnych, zwycięzcy konkursów recytatorskich zaprezentowali swoje wiersze, a uczniowie klasy V roznosili pocztę świąteczną. Tym miłym akcentem zakończył się w naszej szkole okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Opracowała: Barbara Pawińska

konkurs rec21 grudnia 2105r. w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski- „Poezja maluje świat” zorganizowany przez nauczyciela języka polskiegoAnetę Bednarz. Do udziału zgłosili się przedstawiciele klas IV- VI, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie.

Jury w składzie: Beata Pieprzyk, Urszula Szymiec i Justyna Chudy, po wysłuchaniu prezentacji recytatorskich wszystkich uczestników konkursu i wnikliwym dokonaniu oceny pod względem doboru repertuaru, interpretacji utworu, kultury słowa i ogólnego wyrazu artystycznego, wyłoniło (zgodnie z regulaminem) laureatów:

I miejsce- Patryk Rzepkowski- klasa 4

II miejsce- Małgorzata Dębowiec- klasa 6

III miejsce- Zuzanna Rychter- klasa 5

Wyróżnienie- Anna Nowakowska- klasa 5

Zajęcie I miejsca jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Finale Miejsko – Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu.


Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

           

                                                                                              Opracowała: Aneta Bednarz

choinka

WYNIKI  Z KONKURSU RECYTATORSKIEGO O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KL. 0- III

Dnia 17.12.2015r. odbył się szkolny konkurs recytatorski o tematyce bożonarodzeniowej dla uczniów klas 0 –III. Ogółem  w konkursie brało udział 15 uczniów.

Ocena podczas recytacji uwzględniała następujące umiejętności: intonację, wyrazistość, tempo, interpretację i znajomość tekstu oraz swobodę sceniczną.

Jury w składzie : Aneta Bednarz -przewodnicząca, Barbara Pawińska, Katarzyna Bańka wyłoniło następujących zwycięzców konkursu:

I miejsce  Karen Gibałka kl. III ; 75 pkt.

II miejsce Michalina Góral kl. II ; 73 pkt.

III miejsce  Klaudia Cembala kl. 0 ; 69 pkt.

Wyróżnienie : Weronika Kozerska kl. I ; 66pkt.

Wyżej wymienieni laureaci konkursu zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi. Nagrody książkowe zostały zakupione z funduszy Rady Rodziców.

DSC09885

Organizator: mgr Elżbieta Bijak

WYNIKI KONKURSU

„UKWIECONA KLASA”

 

I miejsce- kl. III wych. Beata Pieprzyk

II miejsce- kl. V wych. Justyna Chudy

III miejsce- kl. I wych. Elżbieta Bijak

( Nagrodą dla klasy, która zajęła I miejsce jest ognisko

z kiełbaskami, które odbędzie się wiosną 2016r.

- do ustalenia z opiekunem SU)

Gratulujemy!

Opracowałą: Aneta Bednarz

flower-pots-48265 960 720

Mikołajki

mikolaj 112000Grudzień jest miesiącem szczególnie wyczekiwanym przez wszystkie dzieci. Związane jest to z grudniowymi świętami, obchodzonymi w tym czasie: Mikołajkami i Świętami Bożego Narodzenia. Wraz z początkiem grudnia uczniowie z wychowawcami zmieniali dekoracje sal lekcyjnych i korytarzy na świąteczną i zimową porę. Na gazetkach, oknach i ścianach pojawiły się strojne choinki, zwiewne aniołki, czerwone Mikołaje i lśniąco-białe śnieżynki. Zapłonęły lampki na dwóch dużych choinkach na korytarzach i w każdej klasie.

Już 6 grudnia do szkoły zawitał ulubiony święty dzieci: Święty Mikołaj. Wędrując od klasy do klasy obdarowywał wszystkie dzieci prezentami. Swoje przybycie obwieszczał dzwonkiem, następnie sięgał do przepastnego worka aby wyciągnąć dla każdego ucznia i przedszkolaka wspaniałe podarunki.

Opracowała: Barbara Pawińska

WYNIKI ZBÓRKI
GÓRA GROSZA

gora grosza
W KATEGORII NAJWYŻSZA KWOTA:         W KATEGORII NAJWIĘCEJ GROSZY:
I miejsce- kl. IV: 84 zł83 gr                I miejsce- 3-4 latki: 4054 szt.
II miejsce- 3-4 latki: 77 zł67gr                II miejsce- kl. III: 2473 szt.
III miejsce- kl. II: 50zł 71 gr                III miejsce- Grupa „O”: 1692 szt.
W SUMIE UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY ZEBRALI:
362 zł 22 gr
Zebrana kwota została przekazana Towarzystwu „Nasza Dom” i zostanie przeznaczona na poprawę warunków życia dzieci, które straciły rodziców.                     WSZYSTKIM OFIARODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Opracowała: Aneta Bednarz

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Monday the 27th. Siewierz