Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu http://www.sp2siewierz.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z ;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • opublikowane materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej;
 • zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej;
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności: zróżnicowana czcionka pod kątem koloru i wielkości, używanie w zapisach słów wersalików i kapitalików, podkreśleń, konturów, indeksów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Siewierzu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Korusiewicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 326741623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) Opis dostępności wejścia do budynku.

  Budynek posiada trzy wejścia do budynku.
 • Wejście główne (nr 1) znajduje się z frontu budynku i jest oznaczone tablicami urzędowymi. Wejście nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście boczne (nr 2 od strony wjazdu na boisko szkolne) Drzwi jednoskrzydłowe bez podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • Wejście tylne (nr 3 od strony boiska szkolnego) posiada szerokie, dwuskrzydłowe drzwi oraz podjazd umożliwiający dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
 • Budynek jest wielokondygnacyjny, z duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 • Toaleta na parterze jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu szkolnym dostępne jest jedno oznaczone miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Osoba z niepełnosprawnością wymagająca pomocy psa asystującego ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym — (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak możliwości tłumaczenia na język migowy na terenie szkoły.

Dane kontaktowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu
 • Adres: Długa 2 42-470 Siewierz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 326741623
  •  

  Akcje w których uczestniczymy

  EFS_z_podpisem.jpg
  Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
  Wednesday the 29th. Siewierz