wolontariat

RADA WOLONTARIATU - ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodnicząca- Maria Przemyk- kl. VI

Zastępca- Natalia Góral- kl. VII

Sekretarz- Hanna Szymańska- kl. VI

 

 


 

   a przekładka

Akcja zbierania kluczy, które już nie otworzą żadnych drzwi, przeprowadzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Zawiercie OdNowa, Szkołą Podstawową nr 7 w Zawierciu i Zespołem Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach została zakończona wspaniałym wynikiem! Łącznie zebraliśmy 495 kluczy, co dało nam 5273 gramy złomu. Nasza społeczność szkolna, dołożyła swoją „cegiełkę” pomocy dla małych pacjentów Fundacji „Budzik”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pamiętali i aktywnie wzięli udział w zbiórce kluczy. Każdy jeden wrzucony do pojemnika klucz przełożył się na finansowe wsparcie i sprawił, że RAZEM naprawdę możemy WIĘCEJ.

                                                                                                                          Koordynatorzy akcji:

                                                                                                                           Katarzyna Wilczyńska

klucz1

klucze2

                                                                                                                                    Urszula Szymiec

KLUCZE1

ZBIERAMY KLUCZE, KTÓRE JUŻ NIE OTWORZĄ ŻADNYCH DRZWI.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Zawiercie OdNowa, Szkołą Podstawową nr 7 w Zawierciu i Zespołem Szkół im. Romana Gostkowskiego w Łazach dołączyła do akcji zbierania kluczy, które nie otworzą już żadnych drzwi.

Zebrane stare, niepotrzebne i bezużyteczne  już klucze, zostaną przekazane przez Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa do Punktu Serwisantów Kluczowych. Pieniądze z ich zezłomowania zasilą konto Fundacji Ewy Błaszczyk – „Akogo”, która wspiera dzieci będące w śpiączce.

Klucze prosimy przynosić do 31 marca.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w akcji. Wspierajmy dobro – RAZEM możemy więcej.

Katarzyna Wilczyńska

Urszula Szymiec

1Kluczenaklejka na skrzynkę

2kluczeplakat

Kartka dla Seniora

kartki1

         Społeczność naszej szkoły pamięta o ludziach chorych, samotnych, potrzebujących wsparcia. Bliscy naszemu sercu są seniorzy, dla których uczniowie wykonali kartki świąteczne, umieszczając w nich pełne ciepła życzenia. #RazemNaŚwięta

Urszula Szymiec

OGÓLNOPOLSKA AKCJA "TAK. POMAGAM!"

         Społeczność naszej szkoły przystąpiła do organizowanej przez Caritas - Ogólnopolskiej Akcji "TAK. POMAGAM!", obejmującej zbiórkę żywności. Pokazaliśmy w niej, że mamy serca otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Zebrane w szkole dary przekazaliśmy do parafialnego oddziału Caritas. Drugą część akcji stanowiła zbiórka żywności w sklepie Biedronka - tam rownież wolonariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu wykazali się olbrzymim zaangażowaniem. Dziękując za hojność i poświęcony czas zapraszam na fotorelację z akcji.

#RazemNaŚwięta.

Urszula Szymiec

 

Akcja charytatywna pn. „Książka potrzebna od zaraz”, została przeprowadzona we współpracy z Fundacją Onkologiczną Rakiety.

Uczniowie, przedszkolaki oraz rodzice bardzo chętnie wzięli udział w akcji, przynosząc do szkoły swoje książki. Czytelnicze podarunki, zostały często wzbogacone o piękne słowa – dedykacje skierowane do chorych pacjentów, którzy Święta Bożego Narodzenia spędzą w szpitalu.

W efekcie tak licznego zaangażowania zebraliśmy 210 książek, które mamy nadzieję umilą chorym pacjentom pobyt w szpitalu.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział w akcji, za wspaniały gest dzielenia się z innymi i za ogromne serce.

#RazemNaŚwięta.

Koordynatorzy akcji:

Katarzyna Wilczyńska

Urszula Szymiec

 

 


Ksiazkapotrzebna

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu prowadzi działalność, liczące 16 członkow, Szkolne Koło Wolontariatu. Jego Radę tworzą:                                                          

Przew.- Michalina Góral kl.VIII, 

Z-ca   - Weronika Kozerska kl.VII, 

Skarbnik - Katarzyna Skrzypiec kl.VI.  

      Celem działalności Koła jest organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych. Pierwszą jest zbiorka nakrętek dla WOJTUSIA z Wojkowic Kościelnych. Społeczność naszej szkoły wykazuje się, jak zwykle, olbrzymim zaangażowaniem i chęcią pomocy. Cieszymy się z pozyskania ANONIMOWEGO SPONSORA, który ufundował serce na nakrętki.                            

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DARCZYŃCY ZA WIELKIE SERCE.                                    

Zachęcamy do współpracy w niesieniu dobra potrzebującym, wszystkich ludzi, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka. Mamy nadzieję na wiele serc zapełnonych nakrętkami....

To pierwsza nasza akcja w tym roku szkolnym, będzie ich więcej, a my liczymy na owocną współpracę.          

Opiekun SKW

Urszula Szymiec

IMG 20211029 143343

IMG 20211026 090909

IMG 20211026 090902

                                                                                        

 

 

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) wolontariacie - należy przez to rozumieć bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
2) wolontariuszu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Działalność w Szkolnej Radzie Wolontariatu jest skierowana do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną.

I. Postanowienia ogólne
Szkolna Rada Wolontariatu, działająca w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu, zwana dalej Radą, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
Rada jest organizacją młodzieżową włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę.
Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
Członkami Rady może być młodzież szkolna, która respektuje zasady regulaminu.
Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

II. Cele działania
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
7) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi oraz wzmacnianie ich kompetencji społecznych;
10) aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat w środowisku lokalnym.

III. Formy działania
Rada może realizować swoją działalność poprzez:
organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalno-charytatywnych, imprez rekreacyjno – sportowych
prowadzenie gazetki, strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych,
udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.

IV. Prawa wolontariusza
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusze mogą podejmować działania w Radzie w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Wolontariatu szkolnego.
Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działania w Radzie, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Rady.
Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie zostaje poinformowany o zasadach pracy w charakterze wolontariusza.

V. Obowiązki wolontariusza
Wolontariusz:
a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Rady oraz zasad zawartych w jej Regulaminie;
b) systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach;
d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
e) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;
f) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga;
g) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum szkoły;
c) podziękowanie ze strony organizacji, z którą współpracują itp.
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom;
e) wręczenie nagrody rzeczowej na zakończenie cyklu kształcenia.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

VII. Organizacja
1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.
2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.
3. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy:
a) planowanie kierunków działań Rady;
b) koordynacja, monitoring i ewaluacja pracy wolontariuszy;
c) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami;
d) inspirowanie członków Rady do podejmowania działań;
f) reprezentowanie Rady w relacjach z innymi organizacjami i instytucjami.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.
5. Praca wolontariuszy w ramach działań Rady może odbywać się:
a) na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi zaproszonymi przez Radę.
b) poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.
6. Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawuje koordynator według ogólnych zasad opieki nad uczniami.
7. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Rady.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.

Szkoła z misją

W związku z Państwa zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących chcielibyśmy aby na stronie Państwa szkoły widniało wyróżnienie  "Szkoła z misją". Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyznać Państwu ten tytuł.

Prosimy, o umieszczenie na stronie Państwa szkoły logo naszego programu. Cieszymy się, że możemy z Państwem współpracować!

 

plakat-1

W ramach akcji „Pełna miska dla schroniska” uczniowie naszej szkoły przekazali dla milusińskich ze Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu

- 140,5 kg suchej karmy dla psów i kotów

- 40 saszetek mokrej karmy

- 2 opakowania kocich przysmaków

- 2 obroże

- żwirek

- ciepły kocyk

Wszystkim uczniom i ich rodzicom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!

pies

skanps2

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowali budki lęgowe dla ptaków. Rada wolontariatu dziękuje za zaangażowanie! 

budki 1budki 2

budki 3

budki 4

Wielkanocne życzenia dla Seniorów

27. 03. 2018 r. – Dom Seniora „Bożena” w Siewierzu

Nasi uczniowie mają serca pełne miłości i dobroci. To zdanie ma głęboki sens, gdy pomyślimy o ich zaangażowaniu i trosce, którą przejawiają w stosunku do przyszywanych babć i dziadków.                                                      Święta Wielkanocne to czas nadziei, pamięci o bliskich, to radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Taką młodzieńczą radość ofiarowały uczennice naszej szkoły tym, których życie nie jest już tak barwne i kolorowe. Wraz z życzeniami, dziewczynki zaniosły, koszyk łakoci, a w nim własnoręcznie upieczone i ozdobione świąteczne ciasteczka. Serdeczne rozmowy, uściski i uśmiechy towarzyszyły wizycie. Oczywiście termin kolejnego spotkania jest już ustalony.

Urszula Szymiec

Kolejne spotkanie w Domu Seniora w Siewierzu

W piątek, 2 marca 2018r., zgodnie z wcześniejszą obietnicą, uczniowie naszej szkoły ponownie odwiedzili mieszkańców Domu Seniora. Do wizyty młodzież przygotowała się bardzo starannie. Tym razem postanowiliśmy wspólnie odprawić Drogę krzyżową. Uczniowie zrobili zdjęcia stacjom Drogi krzyżowej, które są w naszym kościele parafialnym Św. Macieja Apostoła, chcąc tym samym zanieść pensjonariuszom Domu Seniora cząstkę Świątyni. Powstała piękna prezentacja, która w zestawieniu z rozważaniami poszczególnych stacji i śpiewem wielkopostnych pieśni, dostarczyła wiele wzruszeń wszystkim uczestnikom spotkania.

Druga część spotkania to już indywidualne rozmowy młodzieży                 z „przyszywanymi babciami i dziadkami”. Dotyczyły one (oprócz bliższego poznania się) wspomnień wiążących się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tacy rozmówcy to skarbnica wiedzy! Pozyskane materiały zostaną przez nas wykorzystane w szkolnym projekcie „Moja Polska Niepodległa”. Po wielu uściskach oraz zapewnieniach, że znowu przyjdziemy zakończyliśmy kolejne , pełne serdeczności spotkanie.

Urszula Szymiec i Barbara Pawińska

Budki dla ptaków!

Zbliża się wiosna i możemy pomóc ptakom, których niestety jest coraz mniej ;/

Budki przynosimy do 14 marca !!!

Uczniowe Szkoły Podstawowej zebrali potrzebne rzeczy dla Schroniska dla Bezdomnych a Rada Wolontariatu pojechała przekazać zebrane dary. Dziękujemy za zaangażowanie! 

schronisko dla bezdomnych

Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Schronisko dla bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Polska

Adresaleja Zwycięstwa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

   
   
   
   
   
   
   

Telefon32 261 90 04

Zbiórka rzeczy dla schroniska dla bezdomnych!

Można przynosić środki czystości, poza tym potrzebne są też ręczniki i prześcieradła!

 

www.okruszek.org.pl  

PODZIEL SIĘ OKRUSZKIEM DOBROCI!

Jedno kliknięcie dziennie!

Ogólnopolska akcja charytatywna mająca na celu pomoc ludziom chorym i bezdomnym. Wystarczy wejść na stronę i oddać swój głos- jeden dziennie ! Tylko tyle wystarczy by POMÓC innym!

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 21st. Siewierz