Drukuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/11

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

R E G U L A M I N

SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU I ODWOZU

ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIEWIERZ

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU
 1. Opieką uczniów w czasie przewozu będzie zajmowała się jedna osoba (oprócz kierowcy, który może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu świateł awaryjnych).
 2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie, w czasie wsiadania i wysiadania.
 3. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.
 4. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu  zająć miejsca przy drzwiach. 

 

    II. DOWÓZ

 

$11.     Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu  odpowiadają rodzice.

$12.     Po przyjeździe  autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu, wprowadza  dzieci do środka
i  przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

$13.     Po przyjeździe na teren szkoły uczniowie przechodzą pod opiekę nauczycieli dyżurujących  w  szkole lub nauczyciela świetlicy.

 

Zadania opiekuna:

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu.
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
 3. Sprawowanie opieki nam uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły

Zadanie szkoły:

 1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego.
 2. Przekazanie opiekunowi imiennych wykazów uczniów dowożonych na poszczególnych trasach oraz ich  bieżące aktualizowanie.

 

   III. ODWÓZ

$11.     Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w czasie oczekiwania na odwóz, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów  przekazuje ich pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami w czasie odwozu. 

$12.     Opiekun przejmując opiekę przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu, zgodnie wykazem uczniów objętych dowozem, przekazanych przez szkołę.

$13.     Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich.

$14.     Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.   

Zadania opiekuna: 

 1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole                       
  i wprowadzenie dzieci do autobusu
 2. Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi.
 4. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci zz autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

Zadania szkoły:

$11.     Przekazanie opiekunom wykazów imiennych uczniów dowożonych na poszczególnych trasach oraz ich  bieżące aktualizowanie.

$12.     Informowanie opiekuna i kierowców o zmianie godzin dowozu.

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu.
 2. Zapoznanie wszystkich uczniów objętych dowozem  i ich rodziców lub opiekunów prawnych z treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie  tego faktu na  piśmie wg wzorów:

Zapoznałem się z treścią REGULAMINU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI   W CZASIE DOWOZU DO SZKÓŁ I ODWOZU ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIEWIERZi zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

Lp.

Klasa …………………

Nazwisko i imię ucznia

Data

Podpis

       
       

Zapoznałem się z treścią REGULAMINU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI     W CZASIE DOWOZU DO SZKÓŁ I ODWOZU ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIEWIERZi zobowiązuję się do jego przestrzegania: 

Lp.

Klasa....................

 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego

Imię i nazwisko ucznia

data

Podpis

         
         
           

$15.     Przekazywanie kierowcom i opiekunom oraz wszystkim uczniom  i w miarę możliwości ich rodzicom zapowiedzi zmian w godzinach dowożenia uczniów.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY 

Uczeń ma prawo do: 

 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania, jazdy i wysiadania z autobusu
 2. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.

Uczeń ma obowiązek: 

$11.     Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej opiekę
w czasie przewozu oraz  nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.

      2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.                                  

      3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju  autobusu  oraz w sposób        nie uciążliwy dla innych podróżnych.

     4. W czasie jazdy nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów 
w pojeździe. 

5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody). 

Kategorycznie zabrania się uczniowi

$11.       Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna.

$12.       Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub  wyjście przez osobę                                                                                                 sprawującą opiekę w czasie przewozu.

$13.       Samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę  autobusu.

$14.       Biegania i przepychania się.

$15.       Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca  w pobliżu  kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający  prowadzenie pojazdu.

$16.       Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla  współpodróżnych.

$17.       Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek    przedmiotów przez okna.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE SZKOŁY 

     W przypadku nieprzestrzegania niniejszego  regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarany karami przewidzianymi w statucie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody zobowiązany  do pełnego jej naprawienia.

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 26th. Siewierz