REGULAMIN SZKOLNEJ RADY WOLONTARIATU


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) wolontariacie - należy przez to rozumieć bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
2) wolontariuszu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Działalność w Szkolnej Radzie Wolontariatu jest skierowana do uczniów naszej szkoły, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną.

I. Postanowienia ogólne
Szkolna Rada Wolontariatu, działająca w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu, zwana dalej Radą, działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
Rada jest organizacją młodzieżową włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę.
Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
Członkami Rady może być młodzież szkolna, która respektuje zasady regulaminu.
Działalność Rady opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

II. Cele działania
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
7) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
8) promowanie życia bez uzależnień;
9) zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi oraz wzmacnianie ich kompetencji społecznych;
10) aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w wolontariat w środowisku lokalnym.

III. Formy działania
Rada może realizować swoją działalność poprzez:
organizację spotkań, szkoleń, warsztatów, imprez kulturalno-charytatywnych, imprez rekreacyjno – sportowych
prowadzenie gazetki, strony internetowej, profilu w mediach społecznościowych,
udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne instytucje i organizacje,
włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych.

IV. Prawa wolontariusza
Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
Wolontariusze mogą podejmować działania w Radzie w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Wolontariatu szkolnego.
Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z działania w Radzie, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Rady.
Wolontariusz przed podjęciem działań w szkolnym wolontariacie zostaje poinformowany o zasadach pracy w charakterze wolontariusza.

V. Obowiązki wolontariusza
Wolontariusz:
a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Rady oraz zasad zawartych w jej Regulaminie;
b) systematycznie uczestniczy w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach;
d) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy;
e) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię;
f) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga;
g) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Wolontariusze mogą zostać nagrodzeni poprzez:
a) wyrażenie uznania słownego;
b) pochwałę na forum szkoły;
c) podziękowanie ze strony organizacji, z którą współpracują itp.
d) wręczanie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom;
e) wręczenie nagrody rzeczowej na zakończenie cyklu kształcenia.
2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

VII. Organizacja
1. Szkolny Wolontariat bezpośrednio podlega Dyrektorowi Szkoły, jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.
2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi Szkolnego Wolontariatu.
3. Pracą Szkolnego Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy:
a) planowanie kierunków działań Rady;
b) koordynacja, monitoring i ewaluacja pracy wolontariuszy;
c) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami;
d) inspirowanie członków Rady do podejmowania działań;
f) reprezentowanie Rady w relacjach z innymi organizacjami i instytucjami.

4. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.
5. Praca wolontariuszy w ramach działań Rady może odbywać się:
a) na terenie szkoły – jako pomoc koleżeńska, prace na rzecz szkoły lub spotkania z gośćmi zaproszonymi przez Radę.
b) poza terenem szkoły – jako spotkania indywidualne lub grupowe, udział w imprezach charytatywnych lub praca na rzecz środowiska lokalnego.
6. Opiekę podczas działań wolontariuszy sprawuje koordynator według ogólnych zasad opieki nad uczniami.
7. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność członków Rady.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej przez Koordynatora i Dyrektora Szkoły.

Szkoła z misją

W związku z Państwa zaangażowaniem w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących chcielibyśmy aby na stronie Państwa szkoły widniało wyróżnienie  "Szkoła z misją". Jesteśmy zaszczyceni, że możemy przyznać Państwu ten tytuł.

Prosimy, o umieszczenie na stronie Państwa szkoły logo naszego programu. Cieszymy się, że możemy z Państwem współpracować!

 

plakat-1

W ramach akcji „Pełna miska dla schroniska” uczniowie naszej szkoły przekazali dla milusińskich ze Schroniska dla Zwierząt w Zawierciu

- 140,5 kg suchej karmy dla psów i kotów

- 40 saszetek mokrej karmy

- 2 opakowania kocich przysmaków

- 2 obroże

- żwirek

- ciepły kocyk

Wszystkim uczniom i ich rodzicom zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy!

pies

skanps2

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowali budki lęgowe dla ptaków. Rada wolontariatu dziękuje za zaangażowanie! 

budki 1budki 2

budki 3

budki 4

Wielkanocne życzenia dla Seniorów

27. 03. 2018 r. – Dom Seniora „Bożena” w Siewierzu

Nasi uczniowie mają serca pełne miłości i dobroci. To zdanie ma głęboki sens, gdy pomyślimy o ich zaangażowaniu i trosce, którą przejawiają w stosunku do przyszywanych babć i dziadków.                                                      Święta Wielkanocne to czas nadziei, pamięci o bliskich, to radość ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Taką młodzieńczą radość ofiarowały uczennice naszej szkoły tym, których życie nie jest już tak barwne i kolorowe. Wraz z życzeniami, dziewczynki zaniosły, koszyk łakoci, a w nim własnoręcznie upieczone i ozdobione świąteczne ciasteczka. Serdeczne rozmowy, uściski i uśmiechy towarzyszyły wizycie. Oczywiście termin kolejnego spotkania jest już ustalony.

Urszula Szymiec

Kolejne spotkanie w Domu Seniora w Siewierzu

W piątek, 2 marca 2018r., zgodnie z wcześniejszą obietnicą, uczniowie naszej szkoły ponownie odwiedzili mieszkańców Domu Seniora. Do wizyty młodzież przygotowała się bardzo starannie. Tym razem postanowiliśmy wspólnie odprawić Drogę krzyżową. Uczniowie zrobili zdjęcia stacjom Drogi krzyżowej, które są w naszym kościele parafialnym Św. Macieja Apostoła, chcąc tym samym zanieść pensjonariuszom Domu Seniora cząstkę Świątyni. Powstała piękna prezentacja, która w zestawieniu z rozważaniami poszczególnych stacji i śpiewem wielkopostnych pieśni, dostarczyła wiele wzruszeń wszystkim uczestnikom spotkania.

Druga część spotkania to już indywidualne rozmowy młodzieży                 z „przyszywanymi babciami i dziadkami”. Dotyczyły one (oprócz bliższego poznania się) wspomnień wiążących się z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Tacy rozmówcy to skarbnica wiedzy! Pozyskane materiały zostaną przez nas wykorzystane w szkolnym projekcie „Moja Polska Niepodległa”. Po wielu uściskach oraz zapewnieniach, że znowu przyjdziemy zakończyliśmy kolejne , pełne serdeczności spotkanie.

Urszula Szymiec i Barbara Pawińska

Budki dla ptaków!

Zbliża się wiosna i możemy pomóc ptakom, których niestety jest coraz mniej ;/

Budki przynosimy do 14 marca !!!

Uczniowe Szkoły Podstawowej zebrali potrzebne rzeczy dla Schroniska dla Bezdomnych a Rada Wolontariatu pojechała przekazać zebrane dary. Dziękujemy za zaangażowanie! 

schronisko dla bezdomnych

Schronisko dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Schronisko dla bezdomnych, Dąbrowa Górnicza, Polska

Adresaleja Zwycięstwa 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

   
   
   
   
   
   
   

Telefon32 261 90 04

Zbiórka rzeczy dla schroniska dla bezdomnych!

Można przynosić środki czystości, poza tym potrzebne są też ręczniki i prześcieradła!

 

www.okruszek.org.pl  

PODZIEL SIĘ OKRUSZKIEM DOBROCI!

Jedno kliknięcie dziennie!

Ogólnopolska akcja charytatywna mająca na celu pomoc ludziom chorym i bezdomnym. Wystarczy wejść na stronę i oddać swój głos- jeden dziennie ! Tylko tyle wystarczy by POMÓC innym!

Muzyka łączy pokolenia,

 czyli kolejne spotkanie w Domu Seniora w Siewierzu.

Grudniowa wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Domu Seniora zostawiła po sobie pewien niedosyt i przekonanie, że jeszcze tu wrócimy… Tak też się stało. Z inicjatywy młodzieży powstał pomysł wspólnej zabawy przy dźwiękach muzyki tej sprzed lat i tej współczesnej. Pensjonariusze chętnie włączyli się do zgadywania jaka to melodia?, śpiewali razem z młodzieżą piosenki biesiadne, ale również wzruszali się przy podziwianiu zdolności artystycznych młodych ludzi. Wiele emocji wzbudził popis Nadii Całki, która trenuje gimnastykę artystyczną. Wzruszenie towarzyszyło podczas wykonywania piosenek przez absolwentkę naszej szkoły, Sarę Szymiec. Już pierwsze takty „Od nocy do nocy”, czy „Moje jedyne marzenie” wywołały na twarzach sentymentalne uśmiechy, a historia Romeo i Julii wyśpiewana w piosence „Boję się” przyniosła łzy wzruszenia. Wiele można pisać, ale nasza fotorelacja pokaże, jak wyglądało spotkanie.

Zapraszamy przeżyjcie to z nami jeszcze raz…

Urszula Szymiec i Paweł Korusiewicz

 ZBIÓRKA JABŁEK I MARCHEWEK DLA KONI ZE STADNINY KONI W SIEWIERZU. 

    25 października uczniowie zawieźli zebrane dary dla koni w stadninie w Siewierzu. Najwięcej marchewek, bo aż 100 kilogramów przyniósł Jakub Drukała. Kuba oprócz obiecanej przejażdżki na koniu dostał w prezencie profesjonalną lekcję jazdy. Rada wolontariatu dziękuje wszystkim za zaangażowanie! 

stadnina koni w siewierzu

 

ZBIÓRKA JABŁEK I MARCHEWEK DLA KONI ZE STADNINY KONI W SIEWIERZU. 

W dniach 23,24,25 października organizowana jest zbiórka jabłek i marchewek dla koni w stadninie w Siewierzu. Osoba, która przyniesie najwięcej bedzie miała okazję przejażdżki na koniu :) 

Karma dla schroniska w Zawierciu

                    Rada wolontariatu oraz samorząd uczniowski zebrali karmę dla zwierząt przebywających w schronisku w Zawierciu. Uczniowie całej szkoły oraz przedszkola przynosili zakupioną karmę. Dzięki pomocy jednego z rodziców Pana Piotra Drukały udało się zebrane dary zawieźć do schroniska. Przedstawiciele szkoły nie tylko zawieźli karmę, zwiedzili schronisko ale również wyprowadzili pieska na spacer, sprawiając mu ogromna przyjemność. Dziękujemy rodzicom i uczniom w zaangażowanie w tą akcję!

 

schronisko1 

 

 

schronisko2schronisko3

 

kup Pan szczotkę

 

Udział w akcji "Kup Pan szczotkę"

          Uczniowie z pomocą Pani Urszuli Szymiec, rady wolontariatu oraz samorządu uczniowskiego zebrali szczoteczki i pasty na akcję "Kup Pan szczotkę!" Rada wolontariatu bardzo dziękuje za tak duże zaangażowanie w tą szczytną akcję! Udało się zebrać 164 szczoteczki i 80 past do zębów, dlatego jeszcze raz dziękujemy uczniom jak również rodzicom za pomoc!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM00016AKCJA ZBIERANIA PLUSZAKÓW

         Nasza szkoła włączyła się w akcję "Poratuj Misiem"- zorganizowaną przez służby mundurowe z terenu powiatu zawierciańskiego. Polega ona na zebraniu maskotek, które trafią do dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz dotkniętych przemocą domową.

                                             Opiekunowie SU i Rady Wolontariatu

RADA WOLONTARIATU 

przewodniczący: Tymoteusz Mrzywka

zastępca: Julia Gładecka, Mikołaj Góral

sekretarz: Anna Nowakowska

 

WOLONTARIAT

- Apel szkoleniowy na temat idei wolontariatu oraz wybór rady wolontariatu. (27.09.2017r.)

- Przewidziane akcje :

* Kup Pan szczotkę (poprosić rodziców o zakup szczoteczki do zębów)

http://www.medicus.ump.edu.pl/akcje-fundacji/221-kup-pan-szczotke

*Dzwonek na obiad (wyłonić osoby których dochód wraz z dodatkami nie przekracza 800 zł)

           https://dzwoneknaobiad.pl/

*Jasełka dla osób z domu seniora

* Zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku (puszki oraz suchy pokarm zbiórka od 01.10 – 13.10 2017r.)

* Zbiórka plastikowych zakrętek- cały rok

*Udział w akcji góra grosza lub podobnej

* Inne akcje 

Akcje w których uczestniczymy

szkola_bez_przemocy_small.jpg
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 22nd. Siewierz