KONKURSY ZTU

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „WEHIKUŁ CZASU”

TEMATY I ZADANIA KONKURSU:
Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba)

 ZASADY KONKURSU:

Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp.

Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Praca napisana odręcznie musi być czytelna. Praca napisana nieczytelnie będzie odrzucana.

Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście.
 Każdy Uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę prac konkursowych.

PRACE KONKURSOWE MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMOGI:

a) format arkusza papieru lub innej powierzchni wykorzystanej do wykonania pracy plastycznej nie może być mniejszy niż A5 (148 mm x 210 mm) i większy niż A0 (841 mm x 1189 mm),

b) w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 100 cm,

 c) substancje lub materiały użyte do wykonania pracy konkursowej (kredki, farby, plastelina, krepa, drewno, artykuły spożywcze) powinny być suche i trwale przymocowane do powierzchni pracy,

d) prace literackie mogą liczyć do 5400 znaków

REGULAMIN KONKURSU „SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA!”

Uczestnikiem konkursów może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły podstawowej z klas I-VIII oraz oddziału szkolno- -przedszkolnego z gminy lub miasta uczestniczącego w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020

TEMATY I ZADANIA KONKURSU: 

Zadaniem uczestnika konkursu „Sport to zdrowie - pocztówka” jest wykonanie pocztówki obrazującej aktywność sportową, którą lubi uczestnik konkursu i napisanie krótkiej wiadomości wyjaśniającej dlaczego warto uprawiać sport.

Pocztówka może zostać wykonana własnoręcznie. Można też skorzystać ze wzoru pocztówki dostępnego na stronie www.trzezwyumysl.pl/pocztowka2020

ZASADY KONKURSU:.

Na konkurs uczestnik może przesłać tylko jedną pocztówkę.
Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika.
Pocztówka musi zostać wykonana przez uczestnika samodzielnie.

Na pocztówce konkursowej należy podać następujące dane uczestnika:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa szkoły (do której aktualnie uczęszcza),

c) klasa (do której aktualnie uczęszcza),

 d) nazwę gminy (w której mieści się szkoła),

REGULAMIN KONKURSU KRZYŻÓWKOWEGO

TEMATY I ZADANIA KONKURSU:

Zadaniem uczestnika konkursu „Rozwiąż krzyżówkę” jest poprawne rozwiązanie krzyżówki konkursowej i odgadnięcie hasła.

Zagadnienia krzyżówkowe odnoszą się między innymi do treści poruszanych w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020.

ZASADY KONKURSU:.

Na konkurs jeden uczestnik może przesłać tylko jedną rozwiązaną krzyżówkę (hasło), która znajduje się w ulotce konkursowej.

Praca konkursowa może zostać wykonana tylko przez jednego uczestnika. Nie przyjmujemy prac grupowych.

Krzyżówka musi zostać wypełniona przez uczestnika samodzielnie.

Na ulotce konkursowej, na której znajduje się zadanie konkursowe lub w mailu zawierającym rozwiązanie krzyżówki (hasło) należy również podać następujące dane uczestnika:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa i adres szkoły (do której aktualnie uczęszcza),

c) klasa (do której aktualnie uczęszcza),

d) nazwę gminy (w której mieści się szkoła),

 

https://www.trzezwyumysl.pl/wp-content/uploads/2020/03/Konkurs-krzyz%C3%B3wkowy.pdf

 

WAŻNE !!!!

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane osobiście. Uczestnicy mają prawo nadesłać tylko jedną pracę konkursową.

TERMIN:

Prace proszę wysyłać do  na e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie przynieść do szkoły do  18.09.2020r  wraz w wyrażeniem zgody pobranej ze strony:

https://www.trzezwyumysl.pl/2019/12/konkursy-ztu-2020-wyrazenia-zgody/

Plan działań

realizowanych w ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: maj– wrzesień  2020r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

Maj   2020r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Maj 2020r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2020 na stronie internetowej szkoły
 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki, języka polskiego założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Przekazanie kodów dostępu uczniom i ich rodzicom do kart pracy

Do końca maja 2020r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „WEHIKUŁ CZASU”, konkursu SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA!” oraz konkursu krzyżówkowego

wrzesień2020r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 18.09.2020r

5.

Zorganizowanie  tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

25.05-29.05.2020

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas 
I – III, klas IV -VIII.

Do 18 września 2020r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do 20 września 2020r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca września 2020r.

KAMPANIA ,,ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 2020

CELE

Cele główne:

Zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.

Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych).

Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli,

wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

Główne założenia kampanii

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. DORASTAMY ASERTYWNIE!

Charakterystyka okresu dorastania

Adolescencja jest okresem życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Okres ten dzieli się na dwie fazy: dorastanie i młodzieńczość. Pierwsza faza jest okresem intensywnych przemian organizmu
i psychiki.

Ten trudny emocjonalnie okres często doprowadza młodych ludzi do kryzysu. Kryzys tożsamości zmusza młodą osobę do dokonania ogromnej liczby przewartościowań w obrębie funkcjonowania psychospołecznego.

Celem nadrzędnym staje się scalenie wszystkich fragmentów siebie w jednolitą całość, by utrzymać poczucie ciągłości swojego istnienia „dla siebie i innych”. Dorastający zaczyna więc interesować się tym, jak odbierają go inni w porównaniu do tego, jak sam siebie widzi. Zdając sobie sprawę z tego, że rewolucja fizjologiczna zmieniła jego ciało, a otoczenie wysyła sygnały podjęcia bardziej dorosłych zobowiązań, młody człowiek będzie starał się połączyć dwa obrazy siebie: ja-dziecko i ja-dorastający. W tym celu wykorzysta pierwotnie najprostszy sposób: zaprzeczenie „dotychczasowemu sobie” – wyparcie się dzieciństwa. Będzie to manifestował zachowaniami, które zbliżają go do świata dorosłych i w jego oczach są symbolem dorosłości.

Owe „zanegowanie” ukształtowanej do tej pory tożsamości to niezmiernie ciężka próba dla młodego człowieka. Dlatego Erikson mówi o wielu niebezpieczeństwach czyhających na dorastającego – „epizody o charakterze przestępczym lub psychotycznym nie są niczym niezwykłym”. Przytłaczające poczucie niemożności określenia siebie jest trudne do zniesienia. Nic więc dziwnego, że młody człowiek będzie podejmował gwałtowne próby rozwiązania tej sytuacji. Rozwiązania, na jakie się decyduje, mają często charakter totalny. Dążenie do określenia siebie polega na wybraniu sytuacji, w której adolescent będzie mógł najbardziej jednoznacznie rozpoznać siebie. Jednowymiarowy obraz siebie ułatwia dokonanie rozróżnienia na to, „co mnie dotyczy i kim jestem” oraz to, „co mnie nie opisuje”. Elementem doświadczania swojego ciała są zachowania o charakterze ryzykownym – eksperymentowanie z używkami, subkultury młodzieżowe (również o charakterze przestępczym), inne zachowania narażające zdrowie i życie.

Młody człowiek, który nie jest już dzieckiem, ale nie jest jeszcze gotowy do podjęcia roli dorosłego, musi przejść szereg prób, w których sprawdzi siebie w różnych rolach. Przede wszystkim w rolach, które zbliżą go do ponętnego świata dorosłych. Na to eksperymentowanie, w czasie którego wypracuje dla siebie nowy styl funkcjonowania i nową wizję siebie, potrzebuje czasu.

Młody człowiek poszukuje więc tych, którym mógłby zaufać i okazać swoją wierność. Wyborem tym najczęściej obdarza swoich rówieśników, wyczuwając podobieństwo ich sytuacji do swojej. Wobec dorosłych, którzy wymagają od młodych podejmowania decyzji, do których oni nie są jeszcze gotowi, dorastający reagują buntem. Negują szczególnie zależność od rodziców. Stąd właśnie biorą się konflikty między opiekunami a dorastającymi. Sprzeciwianie się zakazom i woli rodziców, negowanie wartości i norm reprezentowanych przez rodziców, a także osłabienie więzi emocjonalnej jest szczególnie dokuczliwe dla rodziców przyzwyczajonych do relacji z poprzedniej fazy, czyli całkowitej identyfikacji i zależności.

ZAGROŻENIA OKRESU DORASTANIA

Nastolatek może łatwiej niż osoby w innym wieku ulegać impulsom. Zmiany wywołane działalnością hormonów rozregulowują system kontroli. Impulsywność powoduje, iż zachowanie pojawia się przed refleksją nad jego konsekwencjami. Intensywna jest również potrzeba doznawania silnych wrażeń. Oczywiście przeciętny nastolatek posiada większą niż 3-latek zdolność radzenia sobie z impulsami i emocjami, jednak obszary mózgu nie współpracują ze sobą na tyle dobrze, aby w pełni panować nad emocjami.

Każde rozregulowanie powoduje niepewność i poczucie nieadekwatności. Stąd różne strategie obronne, które młodzi ludzi stosują. Jedną z nich można nazwać „wszechmocą”. Przekonanie, że „mogę wszystko” pojawia się najczęściej w obliczu lęku, że „nie mogę nic”, „nie daję rady”, „nic mi nie wychodzi”. Powoduje to fundowanie swojemu ciału sytuacji, w których doświadczane jest ekstremalnie – zachowania narażające zdrowie i życie (np. eksperymentowanie z używkami, ekstremalne sporty, przypadkowe kontakty seksualne, radykalne diety, samookaleczenia itp.).

Zależność od opiekunów (rodzice częściej do nastolatka wygłaszają kazania o tym „co jest ważne, a co nie” oraz „co jest dla niego dobre, a co nie”) i od biologii wyznacza zmieniające się ciało (trądzik młodzieńczy, menstruacja, mutacja głosu itd.) oraz wymagania otoczenia („podejmij decyzję”, „musisz się zdecydować”, „to dotyczy twojej przyszłości”). Ograniczenia i wymagania rodzą naturalny bunt. Ostentacyjne demonstrowanie swojej niezależności i samodzielności to coś, z czym okres dorastania kojarzy się najbardziej. Kryzysy w relacjach z rodzicami, bunt przeciw szkole kierują młodego człowieka do rówieśników. Tam z kolei czyhają kolejne trudności – lęk przed akceptacją, ryzyko odrzucenia przez grupę etc.

W tym trudnym czasie w jakim się znaleźliśmy przesyłam ciekawy artykuł -
                 JAK PORADZIC SOBIE Z LĘKIEM W CZASIE EPIDEMII.

Koronawirus: czego najbardziej się  boimy?

W ostatnich dniach starałam się zdobyć informacje, czego naprawdę boimy się w czasie epidemii/pandemii. Co potęguje lęk, gdy rozpowszechnia się koronawirus i na jakim poziomie go odczuwamy? Jak reagujmy na obecną sytuację?

Lęk wzrasta nawet u tych, którzy do tej pory go nie odczuwali. Próbowali odsuwać od siebie myśli o zagrożeniu lub bagatelizowali problem. Wątpili w doniesienia medialne i ostrzeżenia specjalistów.  

Głównie boimy się o swoje życie. Ale też o to, co przyniosą kolejne dni – niepewność potęguje myśl, że nie wiemy, czego możemy się spodziewać. SARS-Cov-2 jest zagrożeniem nowym i z tego powodu nieprzewidywalnym, dlatego nasz strach wzrasta. 

Drżymy na myśli o tym, że zamknięte zostaną sklepy, wirus zaatakuje kolejne osoby, a w sklepach zabraknie jedzenia, w aptekach leków. Tym, którzy przeżyli stan wojenny, odtwarza się trauma pustych półek, braku jedzenia i odcięcia od świata.

Warto wiedzieć: Panika związana z koronawirusem niebezpieczna dla ogólnego zdrowia

W końcu każdy z nas boi się o zdrowie najbliższych, szczególnie tych, którzy są w grupie podwyższonego zagrożenia.

Problem pojawia się wtedy, gdy lęk zaczyna dominować  w ludzkim życiu.  Zaczynamy się miotać z przerażenia, podejmować irracjonalne działania i ogarnia nas atak paniki.

Podczas podwyższonego lęku, zaczynamy myśleć tunelowo, co oznacza, że koncentrują się na pojedynczych, często negatywnych kwestiach, nie mogąc ogarnąć umysłem całości bieżącej sytuacji.

Lęk w okresie pandemii koronawirusa jest uzasadniony – to sytuacja zagrożenia naszego życia. Kluczowe jest to, jak nim zarządzać. Niezmiernie ważne jest to, aby wszyscy wiedzieli, jak sobie z nim poradzić. Ani panika, ani wyparcie nie jest dobrym sposobem na radzenie sobie z pandemia koronawirusa.

Psycholog Jelena Kecmanovic na łamach theconversation.com podaje 7 strategii opartych

na nauce, które mogą pomóc w radzeniu sobie z lękiem wywołanym epidemią koronawirusa.

1. Staraj się zaakceptować niepewność, która jest nieodłącznym elementem naszego życia

Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i zaplanować. Niepewność podkreśla, jak bardzo boimy się nieznanych sytuacji. Lęk przed nieznanym jest naturalny, jednak jedni lepiej tolerują niepewność, natomiast u innych nieprzewidywalne sytuacje, takie jak epidemia koronawirusa, wywołują większy lęk. Badania przeprowadzone podczas pandemii świńskiej grypy (wirus H1N1) w 2009 roku pokazały, że osoby z większą nietolerancją niepewności, częściej doświadczały podwyższonego lęku.

Dlatego, jeśli należysz do osób, które na co dzień dążą do tego, żeby wszystko mieć pod kontrolą, wszystko chcesz wiedzieć i źle znosisz sytuacje, w których coś jest niepewne, zacznij stopniowo ćwiczyć tolerowanie niepewności. Możesz zacząć od małych rzeczy, na przykład zmniejszenie ilości przegadanych informacji.

2. Nie próbuj unikać lęku 

Walka z lękiem może przybierać różne formy. Niektórzy mogą próbować oderwać myśli od koronawirusa pijąc, jedząc,czytając książki i oglądając filmy. Inni wielokrotnie szukają wsparcia u znajomych. Inni z kolei obsesyjnie sprawdzają najnowsze wiadomości, mając nadzieję, że uspokoi to ich obawy. Paradoksalnie jednak, lęk z reguły rośnie proporcjonalnie do tego, jak bardzo staramy się go unikać. Dlatego zachowania tego typu, mimo że na krótką metę pomagają, w dłuższej perspektywie prowadzą do zwiększenia lęku.

Zamiast unikać lęku, zaakceptuj go. Jeśli poczujesz, że nachodzi cię lęk związany z pandemią koronawirusa, opisz to doświadczenie, sobie albo innym, bez oceniania. Konfrontowanie się z lękiem, doprowadzi w miarę czasu do jego zmniejszenia.

3. Opanuj lęk 

Zagrożenie dla zdrowia wywołuje strach, który leży u podstaw wszystkich lęków: strach przed śmiercią. Przypomnienie sobie o własnej śmiertelności, może wywołać lęk o zdrowie i nadwrażliwość na jakiekolwiek sygnały choroby.

Jelena Kecmanovic radzi więc, aby skoncentrować się na sensie swojego życia. Zaangażować w coś ważnego, co odkładałeś wiele lat, wziąć odpowiedzialność za swoje życie i skupić się na tym, co nadaje twojemu życiu sens – może to być duchowość, relacje z innymi albo dążenie do celu.

Badania mówiące, że poczucie, że nasze życie ma cel oraz lęk przed śmiercią, są negatywnie skorelowane. Inne badania wskazują, że przypomnienie o śmiertelności wzbudza lęk przed śmiercią, ale tylko u tych, którzy nie mają poczucia, że ich życie ma cel i znaczenie. 

4. Wspomagaj swoja odporność 

Wiele osób boi się, jak poradzi sobie, kiedy wirus pojawi się w ich najbliższym otoczeniu. Martwią się o to, jak dadzą radę jeśli będą musieli poddać się kwarantannie, co, jeśli w sklepach zabraknie pożywienia albo jak będą prowadzić dalsze życie, jeśli znacznie spadną ich zarobki albo stracą pracę.

Warto pamiętać, że zapewne jesteś silniejszy/a niż myślisz. Badania pokazują, że ludzie często nie doceniają siły jaką w sobie mają i przeważnie lepiej radzą sobie z trudnymi sytuacjami, niż przewidywali.

 

5. Nie wyolbrzymiaj zagrożenia

Różne są dane na temat śmiertelności koronawirusa SARS-Cov-2. Niektóre mówią o śmiertelności na poziomie 1,4%, inne 2,3%, można znaleźć też inne szacunki i statystyki. Nie ulega wątpliwości, że COVID-19 jest groźniejszą chorobą niż zwykła sezonowa grypa, dlatego powinniśmy poważnie podchodzić do zagrożenia infekcją i stosować się do wszelkich środków ostrożności. 

6. Stosuj wypróbowane i sprawdzone metody redukcji lęku

Właściwy sen i porządny odpoczynek są jednymi z najważniejszych i niezbędnych sposobów pozwalających przezwyciężyć lęk. Wypróbuj też medytację i ćwiczenia uważności (mindfullness) to metody, które pomagają lepiej radzić sobie ze stresem, również ze stresem związanym z koronawirusem. Ich stosowanie może wzmocnić układ odpornościowy.

Może zdecydujesz się na jogę, która pomaga skutecznie obniżyć poziom lęku stymulując system nerwowy, a konkretniej układ przywspółczulny. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie relaksem i odpoczynkiem, ma zatem niezwykle istotny wpływ na nasze ciało i umysł, w szczególności odczuwane emocje.

7. Skorzystaj z pomocy specjalisty, jeśli potrzebujesz

Dla osób podatnych na lęki i dla tych, którzy zmagają się z zaburzeniami lękowymi, epidemia koronawirusa może być wyjątkowo przytłaczająca. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować, nie wstydź się pójść do psychologa, psychoterapeuty. Nie zapominaj o możliwości konsultacji przez Skype. 

Warto też dodać, że władze i eksperci codziennie apelują, aby w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem należy przede wszystkim zachować spokój, nie wpadać w panikę. Według władz nie ma potrzeby zaopatrywania się w żywność czy inne produkty.


 

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa zostały 3 dni.

W 2020 roku Światowy Dzień Zespołu Downa przypada na 21 marca (sobota).

.:przeczytaj więcej:.

 


 

 

Drodzy uczniowie!

W związku z zaistniała sytuacja służę pomocą poprzez e-meil Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli masz ochotę porozmawiać, nie wiesz gdzie szukać pomocy- napisz do mnie.

Pedagog Szkolny Izabela Szczepańczyk


 

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

 

Podsyłam nazwy kilku edukacyjnych stron ,które pozwalają rozwijać zdolności ,ćwiczyć pisownię itp.

 

www.pisupisu.pl

www.matzoo.pl

www.zyraffa.pl

www.dyktanda.net

www.matematykadladzieci.pl

www.ortografka.pl

https://ciufcia.pl/

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

 

Pozdrawiam

 

Izabela Szczepańczyk

 

pedagog2020

Plan działań

realizowanych w ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: maj– czerwiec  2019r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 Maj   2019r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Maj 2019r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2019 na stronie internetowej szkoły
 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki, języka polskiego założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom „POMAGAMY DZIECKU OSIĄGAĆ CELE!”„WSPIERAMY ROZWÓJ DZIECKA!”,
 • „MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ!” , „W POSZUKIWANIU TALENTU!” -Karty pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat
 • Karty pracy dla uczniów w wieku 10-12 lat „MOTYWACJA, NAWYKI, WYZWANIA!”,„MOJE UZDOLNIENIA!”
 • Karty pracy dla uczniów w wieku 13-16 lat „WYBIERAJ, ZMIENIAJ, MYŚL POZYTYWNIE!”, „TALENT I ZDOLNOŚCI!”

Do końca maja 2019r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „„CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! – JA ZA 20 LAT!”

maj 2019r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 03.06.2019r

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

  06-31.05. 2019r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas 
0 – III, klas IV -VIII.

Do 14czerwca 2019r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2019r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2019r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Hasło tegorocznej kampanii brzmi:
Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.

Cele główne:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet,

mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

- uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

- kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

CZYM JEST WYUCZONA BEZRADNOŚĆ?

W psychologii termin ten oznacza utrwalone przekonanie o braku związku przyczynowego między własnym działaniem (reakcją), a jego konsekwencjami. Pojawia się nieumiejętność (a nawet niezdolność) do przewidywania skutków swoich decyzji i działań, zniechęcenie do planowania i realizacji tych planów, utrata nadziei na sukces i poczucie bezsensu życia. W skrajnych przypadkach może pojawiać się szereg zaburzeń w funkcjonowaniu, np. depresja, zamknięcie się w sobie, nihilizm czy agresja.

U młodszych dzieci bezradność może być naturalną reakcją na sytuację, z którą jeszcze się nie zetknęły. W pierwszych tygodniach nauki dzieci nie potrafią same zaplanować dnia, zorganizować sobie pracy tak, by mieć czas na zabawę i naukę. W klasach starszych uczniowie, którzy nie nauczyli się, jak się uczyć, mogą nie radzić sobie z obszernym materiałem.

Są to naturalne reakcje bezradności, lecz w niektórych przypadkach związane z już pojawiającą się wyuczoną bezradnością. Rolą więc rodziców i nauczycieli będzie wspieranie tych cech, które pozwolą znaleźć rozwiązanie problemu, które zachęcą do samodzielnego podjęcia działań umożliwiających wyjście z trudnych sytuacji, czyli bycia zaradnym.

W terminie wyuczona bezradność pierwszy człon wskazuje, że mamy do czynienia z zachowaniem, które jest efektem procesu uczenia się. Nikt nie rodzi się bezradny. To, w którym momencie konkretna osoba będzie wykazywała objawy bezradności, zależy od wielu czynników. Każde uczenie rządzi się określonymi prawami, nie odbywa się jednak w próżni – zachodzi u osoby, której organizm, a szczególnie centralny układ nerwowy, posiada specyficzne dla niej cechy. Zachodzi więc interakcja między oddziaływaniami środowiska, w tym również wpływami wychowawczymi, a organizmem. Z tego też powodu dzieci poddawane takim samym lub podobnym oddziaływaniom różnią się pod względem nabywanych w tym procesie cech i zachowań.

JAK WPŁYNĄC NA ROZWÓJ DZIECKA? ŚRODOWISKO RODZINNE I RÓWIEŚNICZE

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione. Posiada pełną możliwość rozwoju we wszystkich  aspektach. Ma też potencjał  twórczy i talent społeczny. Trzeba mu tylko stworzyć możliwości i przestrzeń do maksymalnego rozwoju. To, czy dziecko będzie aktywne i czy poświęci się dłużej jakiejś ciekawej działalności, zależy od środowiska rodzinnego i rówieśniczego, w którym wzrasta. Rodzice modelują własnym przykładem wzorce zachowań. Pokazują, że pasje są istotnym elementem życia. Jednak to, w jakim tempie dziecko będzie rozwijało się w obszarze własnych zainteresowań, jest uwarunkowane jego naturalnymi predyspozycjami. Zadaniem dorosłych jest mądre pokierowanie dzieckiem – tak, aby jego pasje miały realną szansę się rozwinąć.

Zdolności według J. Reykowskiego to „warunki wewnętrzne, dzięki którym ludzie zaangażowani, a więc o tej samej motywacji i jednakowo przygotowani, opanowują daną działalność niejednakowo szybko, a poziom osiągniętych przez nich rezultatów jest różny. O tych, którzy opanowują określoną działalność lepiej, można powiedzieć, że mają wyższe zdolności w danej dziedzinie”. Dla każdego z nas bardzo ważne jest poznanie własnych możliwości, mocnych stron i uzdolnień. Nasze zdolności to cenny kapitał, dzięki któremu możemy się rozwijać i odczuwać stymulującą nas do działania satysfakcję.

Nasze działania napędza motywacja. Wg Łukaszewskiego  są to wszystkie mechanizmy odpowiedzialne za podjęcie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie działań. Proces motywacyjny zależy od dwóch podstawowych założeń. W myśl pierwszego z nich wynik czynności musi zostać przez jednostkę oceniony jako potrzebny i pożądany (użyteczność wyniku). Drugie założenie głosi, iż dana osoba musi być przekonana, że pożądany wynik można w danych warunkach osiągnąć z prawdopodobieństwem wyższym od zera (subiektywne prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku). Ludzkimi działaniami kierują dwa typy motywacji: motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Motywacja wewnętrzna jest odpowiedzialna za samo działanie i czerpanie przyjemności z tego działania. Są to osobiste pragnienia, interesy, samorealizacja. Natomiast motywacja zewnętrzna jest ukierunkowana na realizację czynności ze względu na czekającą nas nagrodę po jej wykonaniu. Zadaniem zarówno rodziców, jak i nauczycieli jest rozbudzanie motywacji uczniów, zwłaszcza tej wewnętrznej.

ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ

Rodzice, szkoła, rówieśnicy – każdy ma jakieś oczekiwania wobec młodego człowieka. Dochodzący do tego natłok informacji, porównań, wzorów płynących z mediów prowadzi często do wygórowanych oczekiwań wobec dziecka. Bardzo ważne jest wyczucie i zachowanie równowagi między obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem. Ważnym aspektem w kontaktach z rodzicami jest uświadomienie im tego faktu i edukacja profilaktyczna uczniów w tym zakresie.

Im więcej mamy pozytywnych informacji o sobie, tym większe jest nasze poczucie siły i wiary w dobre rezultaty naszych działań. Wiara w sukces dodaje sił, redukuje stres. Wszystko to sprzyja naszemu zadowoleniu. To z kolei przekłada się na jakość naszej pracy. Mówiąc o pobudzaniu uczniów do podejmowania różnych działań – aby „chciało się chcieć”, w rozbudzaniu pasji i zainteresowań nie można zapominać o  pozytywnym myśleniu. Rolą dorosłych jest kształtowanie w dzieciach pozytywnego myślenia oraz podejścia do życia i świata, by doświadczyły i nauczyły się, że „szklanka jest do połowi pełna”.

KONKURSY ZTU 2019

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „JA ZA 20 LAT”

Dla kogo? Uczestnikiem konkursów mogą być uczniowie szkoły podstawowej, oddziału szkolno-przedszkolnego (w tym klasy „zero”) .

Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestnika konkursu „Ja za 20 lat” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany można osiągnąć, kim siebie widzimy w przyszłości.

Technika wykonania pracy: Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez Uczestnika materiale. Mogą zatem być narysowane, namalowane, wyklejone przy użyciu plasteliny, kolorowego papieru, krepy, produktów spożywczych (np. ryżu), uformowane z modeliny, wykonane z kasztanów, żołędzi, zapałek, guzików itp. Jednak prace plastyczne zgłaszane do konkursu nie mogą być przygotowane przy użyciu programów komputerowych. Na konkurs można nadesłać także prace literackie. Praca literacka nadesłana na konkurs może liczyć najwyżej 3 (trzy) strony A4 znormalizowanego druku (5400 znaków). Praca może zostać napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie.

KONKURS ZESPOŁOWY „MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM”

Dla kogo? Uczniowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.

Zadanie konkursowe: Zadaniem uczestników konkursu MIĘDZY MARZENIEM A PLANEM jest przygotowanie sprawozdania z organizacji dowolnego wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego, sportowego, np. akademia szkolna, wolontariat, warsztaty, spotkanie autorskie. W sprawozdaniu należy uwzględnić: nazwę przedsięwzięcia, cel przedsięwzięcia, środki do osiągnięcia celów (plan organizacji, podział obowiązków), skutki przedsięwzięcia, krótki opis wydarzenia.

Technika wykonania pracy: Prace zgłaszane do konkursu mogą być wykonane dowolną techniką. Sprawozdanie może mieć formę kolarzu, filmu, wywiadu, reportażu, plakatu, pracy literackiej, artykułu prasowego, audycji radiowej itp. Do pracy można osobno dołączyć sprawozdanie: maksymalnie 3 strony A4.

Termin składania prac do 03.06.2019r

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas 0 – III, klas IV –VIII.

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii ,,FONOHOLIZM”.

FONOHOLIZM

Nikogo już nie dziwi obrazek milczących, siedzących obok siebie ludzi (czasem nawet przy tym samym stoliku w restauracji albo uczniów siedzących pod ścianami podczas przerwy), wpatrzonych w ekrany swoich telefonów. Co gorsza, coraz popularniejsze staje się zabawianie smartfonami niemowląt, a to może mieć bardzo poważne skutki. popularyzacją smartfonów wiąże się wiele korzyści. Należy jednak mieć świadomość tego, że niesie ona za sobą także negatywne skutki. Młode osoby mają coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji interpersonalnej. Tracą wrażliwość na uczucia wyrażane przez inne osoby… i nie dotyczy to wyłącznie uzależnionych. Sięganie po telefon nie tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, ale zawsze, kiedy jest okazja, niepokój, gdy nie mamy przy sobie telefonu, poczucie, że coś nas omija, kiedy jesteśmy offline – wszystkie te zachowania są objawami kiełkującego uzależnienia i dotyczą coraz większej liczby uczniów. Smartfony dają uczniom ogromne możliwości: stają się urządzeniami, które zastępują encyklopedię, klasowy dziennik, książki, kalendarz, komputer, papierową mapę i wiele innych prozaicznych przedmiotów. Problem natomiast polega na tym, że zaczynają zastępować również relacje z rodziną i rówieśnikami.

 

GŁÓWNE CELE KAMPANII

§ przekazanie wiedzy na temat zjawiska fonoholizmu

§ omówienie przejawów fonoholizmu

§ refleksje na temat fonoholizmu – autodiagnoza

§ wskazanie kompetencji psychologicznych, wspierających kontrolę w zakresie używania smartfona

§ przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych ze smartfonem: pojęcia pokrewne: urządzenia mobilne, Internet – nowe technologie, do czego można wykorzystywać smartfon?

§ przekazanie wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania ze smartfona

§ przekazanie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania ze smartfona, zachowania ryzykowne związane z korzystaniem ze smartfona

§ rozwinięcie umiejętności racjonalnego korzystania ze smartfona

autorytet top rodzice

Link do materiałów dla rodziców:

https://rodzice.autorytet.org/

 

Link do ankiety:

https://ankieta.autorytet.org/

 

 


 

PEDAGOG SZKOLNY

Rok szkolny 2018/2019

mgr Izabela Szczepańczyk

 Wtorek      8.35 – 12.00

Środa         7.45 -11.10

Czwartek   10.40 – 12.00

Piątek       8.35 – 12.00, 13.55 – 14.40

 


 

Plan działań

realizowanych w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – czerwiec  2018r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2018r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Kwiecień 2018r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2018 na stronie internetowej szkoły
 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki, języka polskiego założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom
 • Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!”, „Jaki jestem – jaka jestem? ”
 • Poznaję siłę pozytywnego myślenia!”, „Pomagając innym, staję się lepszym!” – kl. IV – VI SP,
 • , Najtrudniej poznać siebie!”, „Akceptuję siebie” -kl.VII

Do końca maja 2018r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”

Kwiecień/maj 2017r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 05.06.2018r

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

  14-18 maj 2018r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas
I – III, klas IV -VI.

Do 15 czerwca 2018r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2018r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2018r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Hasłem tegorocznej kampanii jest Autoportret . Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję- czyli o budowie poczucia własnej wartości.

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
 • Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 • Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
  • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza,kreatywność,przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej.
  • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • niedojrzałość emocjonalną - niską samoocenę, wynikającą z doświadczeń dzieciństwa i młodości, takich jak fizyczne, seksualne i emocjonalne nadużycia; zaniedbywania ze strony opiekunów; trudności szkolne, lęki społeczne oraz poczucie winy związane z niemożnością sprostania wymaganiom własnym i innych, znaczących osób;
 • brak odporności na stres i cierpienie – osoby, które od wczesnego dzieciństwa podlegały chronicznemu przeciążeniu stresem nie wytworzyły konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem psychicznym;
 • negatywne przekonania na swój temat – pierwotnym źródłem wiedzy o nas samych są nasi rodzice, opiekunowie i wychowawcy. Młodzi ludzie, którzy uzależnili się od narkotyków, już wcześniej uwierzyli w prawdziwość swego obrazu odbitego w krzywym zwierciadle nieracjonalnych i zaburzonych opinii opiekunów;
 • niedostatek umiejętności interpersonalnych – osobom tym brakuje dostatecznych wzorców budowania pozytywnych kontaktów międzyludzkich. Pojawia się w nich poczucie samotności i wyobcowania, a odpowiedzią na tę sytuację staje się kontakt z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi.

CELE DODATKOWE KAMPANII

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

AUTOPORTRET. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! – czyli o budowie poczucia własnej wartości

JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO?

Do czynników osobowościowych, zwiększających ryzyko uzależnienia można zaliczyć :brak stabilności emocjonalnej, objawy neurotyczne, poczucie zagrożenia, brak zdolności do wysiłku i umiejętności rozwiązywania problemów, niski poziom tolerancji na frustrację, obniżone poczucie własnej wartości, silną potrzebę samorealizacji, niski poziom uspołecznienia i odpowiedzialności, obniżony poziom wartości i sensu życia, poszukiwanie wolności, zaspakajanie potrzeb poznawczych, kryzysy egzystencjonalne, reakcje ucieczkowe.

W kontekście powyższych stwierdzeń zasadnym jest skierowanie uwagi, przy podejmowaniu działań profilaktycznych, na kwestię budowy poczucia własnej wartości w dziecku i pracy nad jego adekwatną samooceną, jako czynników chroniących przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Poczucie własnej wartości ma umocnić młodego człowieka, pomóc w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i chronić dziecko, gdy zaczyna odkrywać świat.

Pierwszymi i najbardziej znaczącymi osobami mającymi wpływa na kształtowanie się poczucia własnej wartości w dziecku są jego rodzice. Wsparciem powinny być inne osoby bliskie dziecku a także nauczyciele. Rola tych ostatnich jest tym ważniejsza, im bardziej niewydolni wychowawczo są rodzice. Zdaniem N. Brandena dla wielu dzieci, szkoła staje się „drugą szansą” na ukształtowanie się w nich zdrowego poczucia własnej wartości.

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Szczepańczyk

                   Poniedziałek 7.45 – 10.15

                   Czwartek    7.45 – 11.10

                                    13.55 – 14.40

                   Piątek        7.45 – 9.20

                                    13.55 – 14.40

Sprawozdanie z kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł-2017r

W kwietniu tego roku nasza szkoła wraz ze szkołami z terenu całej gminy już po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak zwykle, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu.

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach” .

1.            Poinformowanie nauczycieli o głównych założeniach kampanii. Przekazanie gronu pedagogicznemu informacje ze spotkania szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Siewierzu. Przekazanie wychowawcom klas ulotek i materiałów dydaktycznych

2.            Wywieszenie na szkolnej tablicy plakatów informujących o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursie dla uczniów.

3.            Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii.

4.            Poinformowano Rodziców o włączeniu się szkoły w kampanię. Przedstawiono im jej cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia. Ponadto wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat ,,Rodzina ,a grupa rówieśnicza” oraz ,,Słuchać, a nie tylko słyszeć”

5.            Wychowawcy klas przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych na temat ; kształtowania umiejętności współpracy w grupie, kształtowania więzi przyjaźni, poznawania samego siebie, budowania poczucia własnej wartości. Zachęcali do pozytywnego myślenia oraz mówienia o sobie i o innych . Ponad to promowali pozytywny sposób spędzania wolnego czasu.

6.            Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne  z pedagogiem szkolnym;

- ,,Ja i moja grupa” kl .VI,kl.IV

-,,Mój przyjaciel”kl.I;kl.III

-,,Ile jestem wart” kl IV; kl.VI

-,,Jaki jestem? Jaka jestem?-kl.I,III.

7.            Zebrano prace konkursowe w konkursie plastyczno –litrrackim,,Na skrzydłach przyjaźni” które zostały ocenione.

Jury oceniało wszystkie prace według kryteriów:

•             samodzielność wykonania i wkład pracy,

•             wartość artystyczna pracy,

•             wiek autora pracy,

•             spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

•             ogólne wrażenie artystyczne,

•             oryginalność i pomysłowość prac,

•             opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

•             walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

•             estetyka wykonania,

•             w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.

W grupie wiekowej IV-VI prace plastyczne

I miejsce – Karen Gibałka kl. IV

II- miejsce Julia Stankowska kl. IV

III miejsce- Mikołaj Góral, Michał Rzepecki kl. V

W grupie wiekowej IV-VI prace literackie

I miejsce – Zuzanna Rychter

II- miejsce Julia Gładecka

W grupie wiekowej I-III

I miejsce –Miłosz Legawiec

II miejsce-Emilia Majewska

III miejsce –Natalia Piątek

Zaangażowanym w działania na rzecz kampanii uczniom zostały  wręczone dyplomy, oraz nagrody rzeczowe przez szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU p. Izabelę Szczepańczyk –pedagoga szkolnego.

8.            Podsumowanie kampanii.

9.            Przygotowanie sprawozdania i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii wraz z pracami konkursowymi.

Mamy nadzieję, że również działania profilaktyczne podejmowane w przyszłości zaangażują wielu uczniów i skutecznie rozpowszechnią właściwe postawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  2 w Siewierzu oraz pedagog szkolny ( koordynator szkolny  kampanii) składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowania za zorganizowanie kampanii i sfinansowanie nagród konkursowych.

Plan działań

realizowanych w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – czerwiec  2017r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2017r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Kwiecień 2017r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2017 na stronie internetowej szkoły
 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom
 • „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? Jaka jestem?”    kl. I – III SP,
 • „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?” – kl. IV – VI SP,

Do końca maja 2017r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”

Kwiecień/maj 2017r.

.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 04.06.2017r

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

  15-19 maj 2017r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas
I – III, klas IV -VI.

Do 01 czerwca 1017r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2017r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2017r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem tegorocznej kampanii jest ,,Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach „.

Główne cele kampanii:

 1. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 2. Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę.
 3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 4. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.
 5. Kształtowanie u dzieci  i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 6. Przygotowanie uczniów do zycia w społeczeństwie informacyjnym
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Cele dodatkowe kampanii;

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI – CZYLI O RELACJACH.

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Co powoduje, że grupa rówieśnicza staje się ważniejsza niż rodzice czy nauczyciele?

Na to pytanie na ma jednoznacznej odpowiedzi. Wśród czynników o tym decydujących należy z pewnością wymienić naturalną potrzebę rozwoju i poszerzania granic przez dzieci. Podczas gdy dorośli wyznaczają ograniczenia stawiając granice, grupa umożliwia ich rozszerzanie oraz akceptuje młodego człowieka takim, jaki jest.

Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole. Rówieśnicy stają się źródłem informacji o świecie, których z różnych powodów nie przekazują im dorośli. Wreszcie grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. Dziecko tworząc więź z grupą, zaczyna się z nią identyfikować.

Jednocześnie grupa rówieśnicza pełni określone funkcje wychowawcze:

kształtuje postawę aktywności,

zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną aprobatę i uznanie przez innych,

rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji,

rozbudza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów towarzyskich,

zaspokaja potrzeby emocjonalne

wypełnia czas wolny.

Jednakże nim grupa rówieśnicza stanie się najważniejszą w życiu dziecka, początkowym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina. To ona stworzy zręby osobowości młodego człowieka i to właśnie ona wykształci w dziecku cechy, które będą później stanowiły o jego wyborach. Jak pisze H. Muszyński, rodzina jest tym środowiskiem wychowawczym, „w którym dziecko powinno uczyć się pięknej, a zarazem trudnej sztuki życia wśród innych i dla innych”. Natomiast rodzice „dążąc do tego, aby świat był lepszy dla ich dzieci winni uczyć wszystkiego, aby i one były lepsze dla świata.”

„Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.”

JA – MY - ONI. OD IDENTYFIKACJI DO ODRZUCENIA

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA RELACJE Z OTOCZENIEM

Już w 3 roku życia dzieci łączą się w małe grupy dla wspólnej zabawy, a w wieku przedszkolnym staje się to regułą, przy czym wpływ grupy rówieśniczej na jej członków cały czas wzrasta. W młodszym wieku szkolnym dziecko stając się członkiem grupy rówieśniczej realizuje cel wspólnej zabawy, później w okresie dojrzewania, potrzebuje możliwości wymiany poglądów, rozmów czy powierzania swoich tajemnic, a więź między poszczególnymi członkami grupy staję się coraz mocniejsza.

Największy wpływ grupy rówieśniczej odnotowujemy właśnie w okresie dojrzewania, co bezpośrednio wiąże się z osłabieniem autorytetu osób dorosłych, w tym rodziców. Tym samym grupa rówieśnicza staje się punktem odniesienia, wpływając na postawy, wartości, zachowanie, a także na wybór stylu ubierania się czy rodzaju słuchanej muzyki. W zależności od dotychczasowych doświadczeń młodego człowieka wpływ ten może wywrzeć pozytywne lub negatywne efekty na funkcjonowanie jednostki.

JA

Dziecko zdobywa pozycję społeczną w strukturze grupy dzięki swoim cechom osobowościowym i postawie, jaką przyjmuje w relacjach z innymi członkami grupy. Można powiedzieć, że miarą przystosowania społecznego w grupie rówieśniczej jest stopień popularności i uznania, jakim daną jednostkę darzą rówieśnicy.

Punktem wyjścia do zaistnienia we wzajemnych relacjach interpersonalnych w grupie są predyspozycje osobowościowe dziecka w postaci: temperamentu, poziomu empatii, stopnia konformizmu, łatwości nawiązywania relacji czy poziomu intelektu. Istotne są również warunki poza indywidualne jak status społeczno – ekonomiczny rodziny czy liczba rodzeństwa.

MY I ONI

Pogłębiająca się więź, jaką dziecko nawiązuje z grupą, wzajemne doświadczenia i porozumienie doprowadzają do identyfikacji jednostki z grupą oraz postrzegania siebie i innych z grupy już nie w kategorii „ja” lecz „my”. Mówimy wtedy o mechanizmie socjalizacji przez przynależność do grupy rówieśniczej. Ważnym czynnikiem jest zdobycie uznania jej członków, na które trzeba sobie zasłużyć m. in. zachowując się zgodnie z obowiązującymi w grupie normami i sankcjami. W zależności od tego, czy grupa kieruje się zasadami akceptowanymi społecznie, dalszy jej wpływ na dziecko może przynieść odmienne efekty, niekiedy niestety w postaci zachowań ryzykownych.

Każda grupa istnieje w przestrzeni społecznej, w której funkcjonują inne grupy społeczne, a więc tzw. „oni”. „Oni” to mogą być rodzice, szkoła, instytucje, czy też inni rówieśnicy. Grupa, z którą dziecko zidentyfikowało się może stać w opozycji do innych, akceptując odmienne wzorce zachowań i reguły postępowania. Spotkanie się owych grup może je wzajemnie wzbogacić lub ostrzej zantagonizować. Wspierając dziecko w jego wyborach życiowych musimy mieć świadomość wzajemnego wpływu grup społecznych na siebie i na poszczególnych członków.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://trzezwyumysl.pl/2017/

Artykuł opracowała, w oparciu o materiały dostępne w ramach Kampanii,

   Izabela Szczepańczyk – pedagog szkolny

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 25th. Siewierz 2013